SẢN PHẨM NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG THỊNH PHÁT

Với phương châm “Giữ Gìn và Phát Huy Giá Trị Truyền Thống Việt Nam”, Thịnh Phát không sử dụng các cách sản xuất cũng như pha chế công nghiệp, đặc biệt là những phụ gia độc hại. Sản Phẩm của chúng tôi hoàn toàn sản xuất theo phương pháp ngàn đời truyền lại của cha ông đồng thời tất cả đều được làm thủ công.